Pottery From Neolithic Age Found In Caves In Armenia’s Vayots Dzor. — ZARTONK MEDIA

Archaeologists excavating caves in Armenia’s Vayots Dzor region have found pottery from the Neolithic and Chalcolithic ages, per the Foundation for the Preservation of Wildlife and Cultural Assets (FPWC). Վայրի բնության և մշակութային արժեքների պահպանման հիմնադրամի (FPWC) նախաձեռնությամբ սկսվել են Վայոց Ձորի մարզում գտնվող…Posted by Foundation for the Preservation of Wildlife and Cultural Assets on Wednesday,…

Pottery From Neolithic Age Found In Caves In Armenia’s Vayots Dzor. — ZARTONK MEDIA

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Create your website at WordPress.com
Get started
%d bloggers like this: